Kto sme

Sme spoločenstvom ľudí, ktorí vyznávajú, že Ježiš Kristus je ich Pánom a Spasiteľom. Našou veľkou snahou a aj úlohou je zvestovať evanjelium – vzácne a hlboké posolstvo o Božej láske voči nám.

Zároveň sme evanjelikmi podľa augsburského vyznania, čo znamená, že náš cirkevný zbor je súčasťou Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) na Slovensku, konkrétne Západného dištriktu a Hontianskeho seniorátu ECAV.

Chceme byť spoločenstvom, v ktorom by ľudia mohli stretnúť živého Krista.
Ste medzi nami srdečne vítaní!

Informácie

Názov: Cirkevný zbor ECAV na Slovenku v Banskej Štiavnici

Farský úrad: Dolná ružová 10
Kostol: Radničné nám. 13

Dištrikt: západný
Seniorát: hontiansky

Počet členov ku dňu 31.12.2015: 805

Matkocirkev: Banská Štiavnica
Dcérocirkvi: Banská Belá, Kozelník
Diaspory: Banky, Dekýš, Svätý Anton

IČO: 00624004
DIČ: 2021381054

Bankové spojenie:
VÚB – Banská Štiavnica
číslo účtu (IBAN): SK14 0200 0000 0011 4031 3556

Cirkevný zbor má právnu subjektivitu.

Predstavitelia zboru

ZBOROVÉ PREDSEDNÍCTVO:
Mgr. Jaroslav Jurko, námestný farár
email: b.stiavnica@ecav.sk
mobil: 0903 615 620

Mgr. Eunika Jurková, zborová kaplánka
email: b.stiavnica@ecav.sk
mobil: 0949 440 591

Slavomír Blahút, zborový dozorca
email: slavomir.blahut@gmail.com
mobil: 0905 138 415

ČLENOVIA ZBOROVÉHO PRESBYTERSTVA:
Slavomír Blahút
Peter Bosák, kurátor
Peter Bálik
Pavel Hraško, JUDr.
Zuzana Chovancová
Dana Kámenová
Viera Luptáková
Adriana Matejková, Mgr., PhD.
Andrea Melcerová, Ing.
Katarína Pecníková, Bc.
Helena Šušková
Jozef Zorvan (za Kozelník)

ĎALŠÍ PREDSTAVITELIA:
Alena Kmetíková, pokladníčka
Elena Dobáková, účtovníčka
Bc. Katarína Pecníková, učiteľka detskej besiedky
Mgr. Róbert Zacharovský, kantor a učiteľ detskej besiedky
Mgr. Renáta Balková, kantorka

Výbory

Hospodársky
Vnútromisijný
Revízna komisia

Budovy

Po našich predkoch sme zdedili nielen vieru, ale aj niekoľko vzácnych historických budov, ktoré patria do nehnuteľného majetku nášho CZ a o ktoré sa staráme, ako nám sily stačia.